јули 23, 2018

Компаративна анализа на правната рамка за бесплатна правна помош и практиката на земјите од Европската унија со фокус на заштитата од дискриминација

Главните точки што го отежнуваат пристапот до правда на жртвите од дискриминација се отсуството на правна помош од страна на државата за поведување на судска постапка за заштита од дискриминација и неефективноста на Комисијата за заштита од дискриминација. Земајќи ги предвид ваквите сознанија, утврдивме потреба за изготвување на компаративна анализа за системот на бесплатна правна помош на меѓународно ниво и можностите за промена на нашиот систем за бесплатна правна помош во насока на овозможување пристап до судска заштита на жртвите од дискриминација.

Документи