декември 6, 2017

Пријавени повреди на работничките права во конфекција во Прилеп

До Хелсиншкиот комитет пристигна пријава за повреда на работнички права во конфекција во Прилеп. Според тврдењата во пријавата, работодавачот не им издавал месечни писмени пресметки за плати на вработените, па тие не се во можност да ја видат месечната пресметка на својата плата ниту плаќањето на придонесите. Вработените во конфекцијата секој месец имале 32 часа прекувремена работа, која не била платена, а се работела и секоја сабота. Конфекцијата работела и за време на државни празници, а работодавачот на вработените не им исплаќал надоместоци на плата за работа на државен празник. Согласно тврдењата во пријавата, на вработените им се прекршувало и правото на користење на годишен одмор и не им се плаќало отсуството од работа за боледување.

Хелсиншкиот комитет за овој случај ќе поднесе барање за вонреден инспекциски надзор во кое ќе побара Државниот инспекторат за труд да ги испита наодите од пријавата и ќе продолжи да го мониторира случајот, односно да следи какво решение ќе донесе Државниот инспекторат на труд и дали работодавачот ќе постапи по истото.