март 22, 2024

ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЕКСПЕРТ/КА за изготвување на Извештаj за бесплатна правна помош

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Хелсиншкиот комитет за човекови права, во рамки на „Унапредување на заштитните механизми за бесплатна правна помош и говор на омраза во Република Северна Македонија“, поддржан од страна на Фондацијата Отворено општество – Македонија, oбјавува повик за ангажирање на експерт/ка за подготовка на извештаj за бесплатна правна помош.

Анализата треба да го опфати давањето на бесплатната правна помош како и сите релеванти квалитативни и квантитативни елементи на истата.

Позиција: Експерт/ка за изготвување на Извештаj за бесплатна правна помош

Одговорности и задачи:

Експертот/та за подготовка на Анализа за ќе ги има следните задачи:

  • Анализа на податоци;
  • Утврдување и развој на содржината, со вклучени заклучоци и препораки;
  • Експертот/ката се ангажира за периодот 04.2024-15.05.2024;
  • Соработува со координаторот на проект и експертскиот проектен тим и ги почитува договорените рокови.

Спроведување на активностите

За изработка на Анализата предвиден е надоместок во бруто- износ од 800 долари (во денарска противвредност по курсот предвиден во проектот)  за целокупниот ангажман. Исплаќањето ќе се изврши по завршувањето на финалната верзија на документот.

РОК И НАЧИН НА ПРИЈАВУВАЊЕ

За пријавување кандидадот/ката треба да достави професионална биографија со наведени референци од напишани претходни трудови во бараната област.

Краен рок за доставување на апликациите е 29.03.2024 година.

Апликациите треба да се достават на следната електронска адреса: slavica.anastasovska@mhc.org.mk со наслов „Експерт/ка за изработка на извештај за  БПП“.

Апликациите кои нема да ја содржат комплетната документација, нема да бидат земени предвид. Комисијата за избор ќе го извести експертот/тата за конечниот избор најдоцна 8 дена по завршувањето на крајниот рок.

 

Скопје, 22.03.2024

 

Документи