јули 12, 2012

Мислење за извештајот на РМ до Комитетот за човекови права при ООН

Денес, до Министерството за правда на РМ, „Хелсиншкиот комитет за човекови права на РМ“, „Фондацијата отворено општество – Македонија“, „Институтот за човекови права“ и „ХЕРА – опции за здрав живот“ поднесоа заедничко мислење во врска со Третиот периодичен извештај на РМ по Меѓународниот пакт за граѓански и политички права.

Документи