October 13, 2015

Libri i bardhë mbi gjendjen me gjuhën e urrejtjes në Republikën e Maqedonisë

Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut në Republikën e Maqedonisë ka zbatuar projektin “Platforma e internetit për mapim dhe ndjekje të gjuhës së urrejtjes në hapësirën publike dhe media”. Një pjesë e aktiviteteve në këtë projekt të cilat duhet t’i zbatojë Komiteti i Helsinkit lidhen me mbikëqyrjen, shënimin dhe lajmërimin për gjuhë të urrejtjes në hapësirën publike dhe në media në kohë reale.

Një nga aktivitetet e Librit të Bardhë për gjendjen e gjuhës së urrejtjes në Republikën e Maqedonisë është fakti se ajo  mundëson masa të ndryshme ligjore dhe institucionale,të cilat duhet të ndërmirren me qëllim që të përmirësohet kualiteti i  qasjes së drejtësisë ndaj viktimave nga gjuha e urrejtjes dhe masave për preventimin e saj.

Dokumentet