Rritja e produktivitetit nëpërmjet përmirësimit të kornizës ligjore për marrëdhëniet e punës në Maqedonia e Veriut (II)

Qëllimi i projektit është të zmadhohet produktiviteti i punëtorëve në Maqedoni e Veriut nëpërmjet përmirësimit të kornizës ligjore për marrëdhënie pune. Projekti do të sigurojë pasqyrë gjithëpërfshirëse të gjendjes aktuale, përfshirë edhe matjen e shkallës së kënaqësisë së qytetarëve nga mekanizmat mbrojtës kundër diskriminimit dhe lëndimit të të drejtave të punëtorëve, ndërsa nga ana tjetër do të japin rekomandime për avancimin e kornizës ligjore në pajtim me standardet ndërkombëtare. Në mënyrë plotësuese, ekipi i projektit do të kryejë monitorimin e mbikëqyrjes inspektuese dhe vazhdimisht do të informojë publikun për gjendjen e të drejtat e punëtorëve me çka do të kontribuojë në rritjen e vetëdijes së publikut për qasjen drejt shërbimeve për mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve. Gjithashtu, projekti do të sigurojë ndihmë për viktimat të cilëve u janë shkelur të drejtat e punëtorëve në të paktën 120 raste me qëllim të përmirësohet qasja drejt të drejtave të punëtorëve.

Донатор: Fondi për Sundim të Mirë të Britanisë së Madhe
Временска рамка: 15.04.2019 – 31.03.2021