July 22, 2015

Raport vjetor për krimet nga urrejtja në 2014 vitin

Ky raport eshte rezultat i projektit per “Avancimin e infrastruktures kombetare kunder krimeve te urrejtjes dhe gjuhes se urrejtjes” i cili ishte i mbeshtetur financiarisht nga Misioni i OSBE-s ne Shkup dhe eshte realizuar ne periudhen nga 1 janari deri ne 31 dhjetor te vitit 2014. Qellimi kryesor i Projektit eshte te rris kuptimin dhe te perforcoje kapacitetin e aktoreve institucional dhe te shoqerise civile per tu ballafaquar ne menyre efikase me krimin nga urrejtja dhe gjuhen e urrejtjes ne pajtim me legjislacionin vendor, perkushtimet e OSBE-s dhe Standardet nderkombetare. Njeri nga qellimet kryesore te projektit eshte te rris kapacitetin e praktikuesve ligjor dhe shoqerise civile dhe te raportoje dukurite e krimeve te urrejtjes ne vend. Ky raport eshte i parapare qe te sherbeje si tregues i shtrirjes, natyres dhe shpeshtesise se krimeve nga urrejtja ne vend.

Dokumentet