June 14, 2020

Të drejtat e punëtorëve në kohën e virusit korona 6

Në periudhën nga 1 deri më 14 qershor, kemi regjistruar 16 denoncime për shkelje të të drejtave të punëtorëve. Të gjitha informacionet në lidhje me shkeljet janë në dispozicion në infografikun e mëposhtëm. Infografiku është hartuar në kuadrin e projektit “Rritja e produktivitetit nëpërmjet përmirësimit të kornizës ligjore mbi marrëdhëniet e punës në Maqedoni e Veriut”, financuar nga Fondi i Qeverisjes së Mirë të Britanisë. Mendimet dhe qëndrimet e shënuara në këtë përmbajtje nuk i reflektojnë çdoherë mendimet dhe qëndrimet e Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar.

Dokumentet