December 9, 2020

Padia e parë kundër tekstit shkollor nga arsimi i lartë në bazë të Ligjit të ri për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi

Arsimi në Republikën e Maqedonisë së Veriut fidan për diskriminim dhe ngacmim në bazë të orientimit seksual dhe identitetit gjinor

 Padi për caktimin e diskriminimit në tekstin shkollor “Bazat e personalitetit 2” nga prof. dr. Blagoja Janakov, i cili përdoret në programin mësimor të Fakultetit Filozofik në Universitetin “Shën Qirili dhe Metodi” në Shkup e parashtroi Koalicioni joqeveritar “Margjinat” së bashku me Rrjetin për Mbrojtjen nga Diskriminimi. Fajësimi i grave për numrin në rritje të divorceve, dënimi i abortit dhe kualifikimi i partneriteteve të të njëjtit seks si diçka e ekzagjeruar, janë vetëm disa nga përmbajtjet shqetësuese që ne kërkojmë t’i heqim dhe zëvendësojmë me përmbajtje të bazuar shkencërisht që janë në përputhje me mendimin shkencor modern. Institucionet kanë detyrimin të sigurojnë arsimim që synon zhvillimin e plotë të individit dhe forcimin dhe respektimin e të drejtave dhe lirive të njeriut, prandaj ai duhet të jetë i lirë nga të gjitha format e diskriminimit.

Pas disa përpjekjeve për të tërhequr vëmendjen e Universitetit “Shën Qirili dhe Metodi”, Fakulteti Filozofik dhe autorët e librave shkollorë të kontestueshëm që janë pjesë e kurrikulës së kësaj njësie, dhe të kërkojmë tërheqjen e përmbajtjes së kontestueshme, kemi hasur në rezistencë dhe duke i injoruar kërkesat tona. Për më tepër, autori i përmendur i librit tashmë është profesor në pension, por librat e tij të diskutueshëm përdoren ende në mësimdhënien e këtij fakulteti.

Koalicioni Margjinat, së bashku me organizatat partnere nga Rrjeti për Mbrojtjen nga Diskriminimi, ka punuar për më shumë se një dekadë për të eliminuar përmbajtjen diskriminuese në librat shkollorë që përmbajnë pikëpamje të pavërteta, të pabazuara shkencërisht që vazhdojnë paragjykimet gjinore dhe stereotipat dhe ngacmojnë njerëzit me orientime të ndryshme seksuale dhe identitet gjinor. Ne identifikuam më shumë se 20 libra shkollorë në të gjitha nivelet e arsimit që përmbajnë përmbajtje diskriminuese, kryesisht të bazuara në gjini, orientimin seksual, identitetin gjinor dhe statusin shëndetësor, dhe me iniciativën tonë disa prej këtyre teksteve shkollore u hoqën. Sidoqoftë, mbetet fakt se programet dhe materialet arsimore janë akoma plot me përmbajtje që krijon dhe ruan një mjedis poshtërues dhe armiqësor për gratë, pakicat seksuale dhe gjinore.

Nevoja për të ndryshuar materialet mësimore që nga viti 2011 u theksua nga Komisioni Evropian në Raportin e progresit, por deri më tani është bërë pak për të eliminuar diskriminimin në arsim.

Për shkak të kësaj, Koalicioni “Margjinat” dhe Rrjeti për Mbrojtjen nga Diskriminimi e informojnë publikun se, përveç procedurave gjyqësore, ne po fillojmë një sërë aktivitetesh për të rritur ndërgjegjësimin e publikut profesional dhe të gjerë lidhur me nevojën për reforma arsimore që do të sigurojnë njohuri cilësore, progres në shkencë dhe krijimin e gjeneratave të reja të profesionistëve të vërtetë, të cilët në profesionin e tyre do të udhëhiqen nga fakte, jo nga paragjykimet.

Personi për kontakt:

Natasha Boshkova

075200805

Shkup, 09.12.2020