септември 30, 2022

ЗАКОНСКО РЕГУЛИРАЊЕ НА СЕКСУАЛНАТА УЦЕНА ВО НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАВСТВО

Овоj документ е изработен во рамки на проектот „Унапредување на родовата еднаквост преку
политичко учество на жените“ имплементиран од Националниот демократски институт за
меѓународни работи (НДИ), со финансиска поддршка од Шведска преку Шведската агенциjа за
меѓународна развоjна поддршка (СИДА).Мислењата изразени во оваа публикациjа не ги одразуваат секогаш мислењата на Националниот демократски институт за меѓународни работи (НДИ) и Шведската агенциjа за меѓународна развоjна
поддршка (СИДА).

Документи