ноември 24, 2021

,,Плата по договорʺ: Намалување на родовиот јаз преку транспарентност на платите

МРЕЖА ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА

Плата по договор –Намалување на родовиот јаз преку транспарентност на платите

Предлог-директива на Европскиот парламент и на Советот за поголема примена на принципот на еднаква плата за еднаква работа или работа со еднаква вредност помеѓу мажите и жените преку транспарентност на платите и механизми за спроведување.
– документ за јавни политики –

Издавач: Коалиција „Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници“ МАРГИНИ Скопје, Мрежа за заштита од дискриминација
Автор: Вилдан Дрпљанин
Уреднички: Билјана Котевска и Драгана Дрндаревска
Лектура: Виолета Танчева-Златева
Графичко уредување: Бојана Мицевска
Скопје, 2021

 

 

 

 

 

 

Проектот „Мрежа за заштита од дискриминација: Здружена акција за унапредување на еднаквоста и социјалната правда на маргинализираните заедници“ е финансиран од Фондацијата Отворено општество – Македонија. Содржината е единствена одговорност на авторите и на грантистот и на ниту еден начин не може да се смета дека ги изразува гледиштата и ставовите на Фондацијата Отворено општество – Македонија.

Документи