јануари 21, 2022

Државниот инспекторат за труд како заштитник на работниците од дискриминација

,,Државниот инспекторат за труд како заштитник на работниците од дискриминација” е документ за јавни политики на Мрежата за заштита од дискриминација.

Авторка: Наташа Петковска
Уредничка: Билјана Котевска
Лектура: Виолета Танчева-Златева
Графичко уредување: Бојана Мицевска
Скопје, декември 2021

 

 

Документ за јавни политики – преземи тука

Извршно резиме- преземи тука

 

 

 

 

 

 

 

Проектот „Мрежа за заштита од дискриминација: Здружена акција за унапредување на еднаквоста и социјалната правда на маргинализираните заедници“ е финансиран од Фондацијата Отворено општество – Македонија. Содржината е единствена одговорност на авторите и на грантистот и на ниту еден начин не може да се смета дека ги изразува гледиштата и ставовите на Фондацијата Отворено општество – Македонија.

Документи