јуни 28, 2019

Покана за поднесување понуда за набавка на ИТ опрема

Хелсиншкиот комитет за човекови права има потреба од набавка на ИТ опрема, согласно техничката спецификација во прилог на тендерската документација. Документацијата ги содржи сите информации кои ќе ви помогнат за изработка на понудата: инструкции за економските оператори, техничка спецификација, модел на договор, задолжителни одредби што ќе ги содржи договорот за јавна набавка, изјава за сериозност на понудата, изјава за независна понуда, образец на листа на доверливи информации и образец на понудата.

Ве молиме да ни ја доставите вашата понуда најдоцна до 5.07.2019 година, во 12:00 часот (по локално време) на адреса на Хелсиншкиот комитет или на електронска адреса.

Документи