Corner Raporte

Извештај на спроведувањето на Препораката CM Rec (2010)5 на Совет на Европа 05 Shtator 2018

Извештајот е приказ за тоа колку државата ја имплементира Препораката на Совет на Европа во борбата против дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет. Оваа препорака претставува многу значаен документ за ЛГБТИ луѓето како прв меѓународен правен инструмент кој се однесува исклучиво на дискриминацијата врз овие основи. Извештајот ги прикажува клучните наоди од проценката на напредокот во спроведувањето на оваа Препорака од страна на државата и дава конкретни препораки до Владата на Република Македонија за преземање приоритетни мерки. Линк до целосниот Извештај од спроведувањето на Препораката

Twitter Facebook
Normal_banner-free-sq Normal___________alb Normal_banner-lgbti Normal_banner-ws-sq Normal_screenshot_2017-10-24_13.29.57