Corner Извештаи

Годишен извештај за 2017 година на Хелсиншкиот комитет за човекови права На Република Македонија 09 Мај 2018

Годишниот извештај за 2017 година на Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија ги претставува состојбите со почитувањето на човековите права во неколку области, и тоа: правосуство, еднаков третман, затворени институции, социјална правда и кохезија, ранливи групи, мигранти, бегалци и баратели на азил, бесплатната правна помош и ЛГБТИ правата. Извештајот вклучува утврдени прекршувања на правата на граѓаните, како и осврт на законсите измени, политики и пракси и препораки за надминување на состојбите кои се спротивни на демократските вредности, почитувањето на човековите права и владеењето на правото. 

Извештајот е подготвен од страна на извршната канцеларија, а неговото печатење е овозможено со поддршка на институционалниот грант во програмта Цивика мобилитас. 


 Содржината на оваа публикација е единствена одговорност на Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија/ЛГБТИ Центар за поддршка и на ниту еден начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Цивика мобилитас, Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC) или организациите што ја спроведуваат.

Twitter Facebook
Normal_banner-free-mk Normal_______________________ Normal_banner-lgbti Normal___________mk Normal_strategy_mk_photo