Corner Raporte

Infografik për ndihmë juridike falas të siguruar në raste të diskriminit 28 Mars 2018

Komiteti I Helsinkit për të drejtat e njeriut në Republikën e Maqedonisë me perkrahje të Ambasadës së Britanis së Madhe e zbaton projektin: “Mbështetje nga shoqëria civile ndaj politikave për kohezion social dhe diverzitete”. Një nga aktivitetet në suaza të këtij projekti është pregaditja e infografkëve të cilët kanë për qëllim t’a informojnë opinionin për rastet e paraqitura të diskriminimit nga ana e qytetarëve në Komitetin e Helsinkit për të drejtat e njeriut në RM dhe trajtimi i të njejtave.

Infografiku është I lire për t’a shkarkuar dhe ndarë.

pjesë 1 ; pjesë 2 

Twitter Facebook
Normal_banner-free-sq Normal___________alb Normal_banner-lgbti Normal_banner-ws-sq Normal_screenshot_2017-10-24_13.29.57