Corner Публикации

Трговија со луѓе 01 Март 2002

ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ - КРИМИНАЛИТЕТ

СОДРЖИНА 

ПРЕДГОВОР

ВОВЕД - ЗА ПОТРЕБАТА ОД НАУЧЕН ПРИСТАП КОН ОВИЕ ОПШТЕСТВЕНИ ПОЈАВИ

I ГЛАВА

1. Воведни белешки

2. Нагон-секс-сексуалност

II ГЛАВА

1. Воведување во проблемот-сексуалност и проституција

2. Проституцијата како цоциопатолошка појава

3. Дефиниции за проституцијата

4. Елементи за операционализација на дефиницијата за проституцијата

5. Последици од проституцијата

6. Легализација на проституцијата

7. Превенција на проституцијата

III ГЛАВА

ТРГОВИЈА СО БЕЛО РОБЈЕ

1. Воведување во проблематиката

2. Елементи врз основа со кои се определува значењето (актуелноста) на појавата

3. Дефинирање на трговијата со бело робје

4. Кривично-правни аспекти на трговијата со бело робје

5. Преглед на пишувањето на печатот за трговијата со бело робје

6. Превенција на трговијата со бело робје

IV ДЕЛ

МЕЃУНАРОДНИТЕ ДОКУМЕНТИ И ТРГОВИЈАТА СО БЕЛО РОБЈЕ

1. Воведни белешки-Трговијата со бело робје низ меѓународните документи

2. Конвенцијата: краток историски развој на идејата за борба против транснационалниот организиран криминалк

3. Нов алат во борбата против криминалитетот: Конвенција на Обединети Нации против транснационалниот организиран криминал

4. Конвенција на Обединетите Нации против транснационалниот организиран криминал

5. Протокол за трговија со бело робје

6. Кон Протоколот за трговија со бело робје

7. Протокол за превенција, сузбивање и казнување на трговија со лица, особено жени и деца, со кој се дополнува Конвенцијата на Обединетите Нации против транснационалниот организиран криминал

ЗАБЕЛЕШКИ

ЛИТЕРАТУРА

Twitter Facebook
Normal_banner-free-mk Normal_______________________ Normal_banner-lgbti Normal___________mk Normal_strategy_mk_photo