Corner Публикации

Полицијата и човековите права 01 Јануари 2002

ПОЛИЦИЈАТА И ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА - ПРИРАЧНИК ЗА ПОЛИЦИСКА ОБУКА

С О Д Р Ж И Н А

Вовед

ГЛАВА I
ПОЛИЦИЈАТА ВО ДЕМОКРАТИЈАТА
1.1. Од каде потекнуваат човековите права?
1.2. Дали грижата за човековите права не ја попречува ефикасноста на полициската работа?
1.3. Како почитувањето на човековите права и помага на полицијата?
1.4. Каква улога има обуката во рамките на заштитата на човековите права?
1.5. Полициската работа во демократското општество.
1.6. Етичко и законито полициско однесување
1.7. Полицијата и недискриминацијата

ГЛАВА II
ПОЛИЦИСКИ ОВЛАСТУВАЊА
2.1. Вовед во полициските овластувања
2.2. Дефинирање на поимот полициски овластувања
2.3. Видови полициски овластувања и основи за нивна употреба
2.4. Меѓународни документи кои се однесуваат за употребата на полициските овластувања
2.5. Примена на овластувањата

ГЛАВА III
ПОЛИЦИСКИТЕ ОВЛАСТУВАЊА И ЛИЧНАТА СЛОБОДА
3.1.Сопирање и прегледи
3.2. Апсење и задржување
3.2.1. Воведни забелески
3.2.2. Меѓународни инструменти за човековите права
3.2.3 Апсење (лишување од слобода)
3.2.4. Разумно сомневање
3.2.5. Приведување (апсење со налог)
3.2.6. Лишување од слобода (апсење без налог)
3.2.7. Полициско задржување (24 часа)
3.2.8. Информативни разговори
3.2.9 Влегување во дом заради апсење
3.2.10. Претрес при апсење


3.3. Права на осомничените
3.3.1. Право да се биде информиран за причините
3.3.2. Право да се биде информиран за своите права
3.3.3. Право некој да се информира за фактот и за местото на 
задржувањето
3.3.4. Право за пристап до бранител
3.3.5. Право на молчење
3.3.6. Контакт со амбасада или со конзуларно претставништво
3.3.7. Право на лекарска помош
3.3.8. Право на хумани услови при задржување и слобода од 
тортура
3.3.9. Право лицето лишено од слобода да биде изведено пред 
судија без одлагање
3.4. Значење на евидентирањето во службените книги

ГЛАВА IV
ПРЕТРЕС И ОДЗЕМАЊЕ
4.1. Право на приватност
4.1.1. Дефинирање на приватноста
4.1.2. Правна заштита на приватноста
4.2. Преглед на возила, патници и багаж
4.3. Претрес на дом и лице
4.4. Налог на суд
4.5. Дејства што се преземаат пред поднесување на барањето
4.5.1. Поднесување барање
4.6. Претрес на простории: Општи забелешки
4.6.1. Време на претресот
4.6.2. Извршување на претресот
4.6.3. Напуштање на просториите
4.7. Одземање и задржување на предмети
4.6.1. Задржување на предмети
4.6.2. Правата на сопственикот
4.8. Дејство кое се презема по претресот

ГЛАВА V
УПОТРЕБА НА СИЛА И ОРУЖЈЕ
5.1. Општо за употреба на присила
5.2. Законски основи за употреба на присила
5.3. Физичка сила
5.4. Гумена палка
5.5. Хемиски и други средства за присила
5.6. Огнено оружје
5.7. Законките основи за примена на огнено оружје
5.7.1. Заштита на животот на луѓето
5.7.2. Заштита на сопствениот 
5.7.3. Одбивање напад врз објект или личност
5.7.4. Спречување на бегство на лице врши кривично дело
5.8. Услови за употреба на огнено оружје
5.9. Извештај за употреба на средствата за присила

ГЛАВА VI
ГРАЃАНСКИ НЕМИРИ
6.1. Граѓански немири
6.2. Вооружена побуна
6.3. Полициски мерки и полициска тактика
6.4. Тероризам

ГЛАВА VII
ПРАВА И ОДГОВОРНОСТИ НА ПОЛИЦАЈЦИТЕ
7.1. Права на полициските службеници
7.2. Надзор и контрола над полицијата
7.3 Правни механизми во случаите на повреди на човековите права
од страна на полицијата

Twitter Facebook
Normal_banner-free-mk Normal_______________________ Normal_banner-lgbti Normal___________mk Normal_strategy_mk_photo