Corner Projekte

Проекти 2005 15 Dhjetor 2005

Наслов на проектотДонаторВреметраењеЕУР

Набљудување и известување за прекршувањата на човековите права на територијата на Република Македонија
Норвешки хелсиншки комитет

Јануари Декември 2005


12000
Правници за човекови права - бесплатна правна помош

Шведски хелсиншки комитет

Јануари Декември 2005
12000
Подготовка и промоција на закон за не-дискриминација
Шведски хелсиншки комитет

Декември 2004 Јуни 2005


12000
Публикација - јакнење на независноста и ефикасноста на судството на Балканот

Балканска мрежа за човекови права

Јануари      Јуни 2005


12000
Превенција на тортура во затворени институции
Европска Комисија

Јуни 2004     Мај 2005


12000
Идентификување на ЛГБТ популација во Република Македонија (имплементирачки партнер МАССО)
Шведски хелсиншки комитет
Ноември 2004 Март 2005
12000
Правен водич за националниот систем на заштита за човековите права, „Во право си!“
Шведски хелсиншки комитет
Јуни
Декември 2005
12000
Имплементација на Римскиот статут во Република Македонија
Коалиција на меѓународниот кривичен суд
Август Декември 2005
12000
Истражување: превенција на трговијата во Република Македонија
Фондација за родови истражувања, Бугарија
Септември Февруари 2005
12000

Организационен развој на Хелсиншкиот комитет Развој на стратегија и Проектен менаџмент

Шведски хелсиншки комитет

Јуни     Декември 2005

12000

Заеднички проекти со Центарот за човекови права и разрешување на конфликти


Наслов на проектотДонаторВреметраењеЕУР

Школи за човекови права

Норвешки хелсиншки комитет
Јануари Декември 2005
  25000

Школа за човекови права

Конрад Аденауер фондација
Јуни
Август 2005
   5000

Исти, слични, различни

Совет на Европа

Септември 2004
Август 2005

Училиште за толеранција

Шведската агенција за развој (СИДА)
Септември 2004
Август 2006
144931

Разбирање на современата историја

Делегација на Европската комисија
Јануари
Декември 2005
  49870
Промоција на слободата на уверување и религијата во Република Македонија
Меѓуцрквен совет за мир (IKV)
Август 2004
Август 2005
  16000
Набљудување на состојбата со училиштата во Република Македонија
Норвешки хелсиншки комитет
Јанури Декември 2005
    2300
Едукација за мир, градење социјална кохезија помеѓу етничките групи
УНИЦЕФ
Јуни
Декември 2005
  38360

Човековите права, предуслов за мир

УНИЦЕФ
Септември
Декември 2005
  10635
Twitter Facebook
Normal_banner-free-sq Normal___________alb Normal_banner-lgbti Normal_banner-ws-sq Normal_screenshot_2017-10-24_13.29.57