Corner Проекти

Проекти 2006 15 Декември 2006

Наслов на проектотДонаторВреметраењеЕУР
Мониторирање на човековите права на територијата на Република Македонија

Норвешки Хелсиншки Комитет

Јануари Декември 2006

36500

Подобрување на пристапот до правдата - бесплатна правна помош

Шведски Хелсиншки Комитет
Јануари Декември 2006
86800

Школи за човекови права

Норвешки Хелсиншки Комитет / ОБСЕ
Јануари Декември 2006
32800

Промоција на механизми за еднакви можности на локално ниво во Бугарија, Македонија и Војводина, Србија

Бугарска фондација за родови истражувања

Декември 2005 Октомври 200614650

Регионални извештаи за човековите права

Белградски центар за човекови права

Октомври 2005 Јуни 2006
  3440

Мониторинг на имплементација на малцинските права на локално ниво

Фридрих Еберт фондација

Март      Декември 2006


18000

Истражување за превенција на трафикинг

Бугарска фондација за родови истражувања

Октомври 2005 Јуни 2006

11600


Заеднички проекти со Центарот за човекови права и разрешување на конфликти


Наслов на проектотДонаторВреметреањеЕУР

Приказни во нашата историја

Институтот за мир во САД

Октомври 2006

Октомври 2006

37400

Училиште за толеранција

СИДА - Шведска агенција за соработка
Јануари
Декември 2006
151756


Twitter Facebook
Normal_banner-free-mk Normal_______________________ Normal_banner-lgbti Normal___________mk Normal_strategy_mk_photo