Corner Projekte

Проекти 2007 15 Dhjetor 2007

Наслов на проектот

ДонаторВреметраењеЕУР
Мониторирање на човековите права на територијата на Република Македонија
Норвешки хелсиншки комитет
Јануари Декември 2007
29000
Подобрување на пристапот до правдата - бесплатна правна помош
Шведски Хелсиншки комитет

Јануари Декември 2007

86950
Подобрување на пристапот до правдата - поддршка на жртвите од тортура
УНВФТВ

Јануари Декември 2007

24150
Промоција на механизми за еднакви можности на локално ниво во Бугарија, Македонија и Војводина, Србија
Бугарска фондација за родови истражувања
Октомври 2007
Октомври 2008
10400
Подобрување на информираноста за работата на комитетот и за човековите права
Национална фондација за демократија

Октомври 2007 Октомври 2008

32000

Интерншип програма

Амбасада на САД во Македонија

Октомври 2007 Октомври 2008

19950


Заеднички проекти со Центарот за човекови права и разрешување на конфликти 


Наслов на проектот

ДонаторВреметраењеЕУР
Поддршка на децентрализацијата низ перспективата на социјалниот развој и благосостојбата на детето

UNICEF, Скопје

Декември 2006 Декември 2007
  44650

Училиште за толеранција

СИДА - Шведска агенција за соработка
Јануари Декември 2006
160766

Twitter Facebook
Normal_banner-free-sq Normal___________alb Normal_banner-lgbti Normal_banner-ws-sq Normal_screenshot_2017-10-24_13.29.57