Corner Проекти

Проекти 2010 15 Декември 2010

Име на проектот

Донатор

Времетраење

ЕУР

Подобрување на пристапот до правдата - поддршка на жртвите од домасно насилство

УНИФЕМ

Јуни 2010
Февруари  2011                

  5000

Компаративна и физибилити студија за пробација во Македонија

Британска амбасада

Септември 2010

Jуни 2011

21420

Подготовка и тестирање на инструменти за следење на буџетските алокации и трошења на локално ниво преку приодот заснован на почитување на човековите права

Цивика Мобилитас

Февруари 2010
 
Јануари 2011

42000

Подобрување на пристапот до правдата - бесплатна правна помош

Бранители на граѓанските права (поранешен Шведски Хелсиншки Комитет)

Јануари 

Ноември 2010

37000

Подобрување на пристапот до правдата - поддршка на жртвите од тортура

УНВФТВ

Јануари

Декември 2010

15700

Промоција на човековите права во Македонија

Норвешки Хелсиншки комитет

Ноември 2009
Октомври 2010

38000

Проект на Младинската секција при МХК

Норвешки Хелсиншки комитет

Март
 
Мај 2010

  2500

Зајакнување на општествениот надзор во затворите во Бугарија и Македонија

ОСИ- Будимпешта преку Бугаркиот Хелсиншки комитет

Февруари 2010

Јануари 2011

44000

Школи за човекови права-три

Норвешки Хелсиншки комитет

Јануари

Декември 2010

33000

Младинска секција: Состанок со членовите на секцијата од другите градови

Норвешки Хелсиншки комитет

Мај 2010

    500

Twitter Facebook
Normal_banner-free-mk Normal_______________________ Normal_banner-lgbti Normal___________mk Normal_strategy_mk_photo