Corner Raporte

RAPORTI VJETOR për vitin 2017 i Komitetit të Helsinkit për të Drejtat e Njeriut të Republikës së Maqedonisë 09 May 2018

Raporti vjetor për vitin 2017  e Komitetit të Helsinkit për të Drejtat e Njeriut në Republikën e Maqedonisë është gjendja me të drejtat e njeriut në disa fusha, duke përfshirë: pravosustvo, trajtimit të barabartë, institucionet e mbyllura, drejtësinë sociale dhe kohezionin, grupet e cenueshme, migrantëve, refugjatëve dhe azil azil, ndihmë ligjore falas dhe të drejtat LGBTI. Raporti...

Infografik për ndihmë juridike falas të siguruar në raste të diskriminit 28 March 2018

Komiteti I Helsinkit për të drejtat e njeriut në Republikën e Maqedonisë me perkrahje të Ambasadës së Britanis së Madhe e zbaton projektin: “Mbështetje nga shoqëria civile ndaj politikave për kohezion social dhe diverzitete”. Një nga aktivitetet në suaza të këtij projekti është pregaditja e infografkëve të cilët kanë për qëllim t’a informojnë opinionin për rastet e paraqitura të diskriminimit...

Twitter Facebook
Normal_banner-free-sq Normal___________alb Normal_banner-lgbti Normal_banner-ws-sq Normal_screenshot_2017-10-24_13.29.57