Corner Publikime

Analiza e gjendjes së grave në zonat rurale - më tepër pengesa sesa mundësi 21 March 2018

Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut në Republikën e Maqedonisë në kuadër të projektit “Përkrahje e shoqërisë civile ndaj politikave për kohezion social dhe diversiteteve” i financuar nga Ambasada Britanike Shkup përgaditi Analiza e gjendjes së grave në zonat rurale - më tepër pengesa sesa mundësi.

Analiza pasqyron se ku për momentin gjendet Republika e Maqedonisë në arritjet...

Analiza e gjendjes së personave me aftësi të kufizuara fizike në Republikën e Maqedonisë 14 November 2017

Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut në Republikën e Maqedonisë në kuadër të projektit “Përkrahje e shoqërisë civile ndaj politikave për kohezion social dhe diversiteteve” i financuar nga Ambasada Britanike Shkup përgaditi Analizë për gjendjen e personave me aftësi të kufizuara fizike në Republikën e Maqedonisë

Analiza e gjendjes së personave me aftësi të kufizuara mendore dhe aftësi të kombinuara në Republikën e Maqedonisë 14 November 2017

Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut në Republikën e Maqedonisë në kuadër të projektit “Përkrahje e shoqërisë civile ndaj politikave për kohezion social dhe diversiteteve” i financuar nga Ambasada Britanike Shkup përgaditi Analizë për gjendjen e personave me aftësi të kufizuara mendore dhe aftësi të kombinuara në Republikën e Maqedonisë

Gjykata Kushtetuese në presionin midis interesave politike dhe të drejtave të njeriut 27 July 2016

Gjykata Kushtetuese në presionin midis interesave politike dhe të drejtave të njeriut 

Në pesë vitet e kaluara, sidomos prej vitit 2013 deri më sot, Gjykata Kushtetuese e Republikës së Maqedonisë shënon një numër të zvogëluar të lëndëve të marra dhe të përfunduara, numër të zvogëluar të dispozitave të shfuqizuara dhe të anuluara nga ligjet dhe aktet nënligjore, zvogëlim të numrit të të...

Libri i bardhë mbi gjendjen me gjuhën e urrejtjes në Republikën e Maqedonisë 13 October 2015

Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut në Republikën e Maqedonisë ka zbatuar projektin “Platforma e internetit për mapim dhe ndjekje të gjuhës së urrejtjes në hapësirën publike dhe media”. Një pjesë e aktiviteteve në këtë projekt të cilat duhet t’i zbatojë Komiteti i Helsinkit lidhen me mbikëqyrjen, shënimin dhe lajmërimin për gjuhë të urrejtjes në hapësirën publike dhe në media në kohë...

Twitter Facebook
Normal_banner-free-sq Normal___________alb Normal_banner-lgbti Normal_banner-ws-sq Normal_screenshot_2017-10-24_13.29.57