Corner Соопштенија

Препорака CM/REC(2010)5 на Советот на Европа 01 Април 2012

Препорака CM/REC(2010)5 на Советот на Европа се однесува на мерките за борба против дискриминацијата по основа на сексуална ориентација или родов идентитет (Усвоена од Комитетот на министри на 31 март 2010 на 1081-вата сесија на замениците на министрите).

Согледувајќи дека лезбејките, хомосексуалците, бисексуалците и трансродовите лица со векови и сè уште се предмет на хомофобија, трансфобија и други форми на нетрпеливост и дискриминација дури и во рамките на своите семејства – вклучително и криминализација, маргинализација, социјално исклучување и насилство – заради сексуалната ориентација или родовиот идентитет, и тоа дека се потребни посебни активности за да се овозможи целосно уживање на човековите права од страна на овие лица...

Препораката можете да ја превземете на следниов линк 

Twitter Facebook
Normal_banner-free-mk Normal_______________________ Normal_banner-lgbti Normal___________mk Normal_strategy_mk_photo