Corner Kumtesa

THIRRJE PËR PJESËMARRJE TË ORGANIZATAVE TE SHOQERISE CIVILE 01 Gusht 2014

Instituti për Politikë Evropiane (EPI) - Shkup per nevojat e proektit "Rrjeti 23", në partneritet me Komitetin e Helsinkit për të drejtat e njeriut në Republikën e Maqedonisë (HKM) dhe Qendra për Menaxhim te Ndryshimeve (CUP), te finansuar nga Bashkimi Evropian shpall thirrje për dhënien e granteve për organizatat e shoqërisë civile. Grantet kane te bejne  me monitorimin dhe vlerësimin e politikave  ne korniza te Kaptines 23 për anetaresim në UE - Gjyqësori dhe të drejtat themelore. Shuma maksimale per te cilen mund të aplikojne  organizatat që do te kryejnë veprimtari në disa komuna / nivel nacional  është 614.200 denarë, ndërsa organizatat e shoqërisë civile te cilat do te kryejne  aktiviteteve në nivel lokal (nje komune) është 307.100 denarë. Paketa per dorezimin  e aplikimit është në dispozicion në linkun e mëposhtem: https://www.dropbox.com/sh/goqtxn9elww6wag/AADAAjBbKpELIyOeJvvS7wLJa 

Sesion informativ: Komitetin e Helsinkit për të drejtat e njeriut në Republikën e Maqedonisë,  Naumovski Borche 83, 25.08.2014 @ 13.00. Afati perfundimtar: 10 shtator 2014. Aplikacionet dorezohen vetëm në formë elektronike ne : contact@epi.org.mk dhe network23@epi.org.mk


Twitter Facebook
Normal_banner-free-sq Normal___________alb Normal_banner-lgbti Normal_banner-ws-sq Normal_screenshot_2017-10-24_13.29.57