Corner Special analysis

Подобрување на заштитата на правата на бегалците и барателите на азил во Република Македонија 28 September 2016

Во овој документ е анализирана домашната законска регулатива и клучните елементи на системот за азил во Република Македонија, низ призмата на моменталната бегалска криза. Испитувајќи ја усогласеноста на домашните со меѓународните стандарди и постапувањата на државата при досега невидениот бран на бегалци, Анализата ги разработува следните теми: пристапот до територија и постапката за азил, како и ограничувањето на слободата на движење односно задржувањето на бегалци. 

Препораките кои произлегуваат од Анализата се насочени кон унапредување на постапката за азил во склоп со меѓународните стандарди, обезбедување на поголема заштита на правата на бегалците во текот на постапката за барање азил и подобрување на државните капацитети за прием и третман на бегалците за време на нивниот престој на територијата на Република Македонија. „Оваа анализа е изработена со поддршка од Фондација Отворено Општество- Македонија (ФООМ) во рамките на проектот „Подобрување на правната заштита за мигрантите и барателите на азил во Република Македонија“. Содржината на анализата е одговорност на Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија и не ги изразува ставовите на ФООМ“.

Twitter Facebook
Normal_banner-free-en Normal___________ang Normal_banner-lgbti Normal_banner-ws-en Normal_banner-program-en